Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie v obci

Vážený odberateľ,

 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme,

 

že v termíne od: 13.11.2017 07:15 do: 13.11.2017 18:30

 

                    od: 14.11.2017 07:15 do: 14.11.2017 18:30


                    od: 15.11.2017 07:15 do: 15.11.2017 18:30


                    od: 16.11.2017 07:15 do: 16.11.2017 18:30


                    od: 20.11.2017 07:15 do: 20.11.2017 18:30


                    od: 21.11.2017 07:15 do: 21.11.2017 18:30

  

                    od: 22.11.2017 07:15 do: 22.11.2017 18:30


                    od: 23.11.2017 07:15 do: 23.11.2017 18:30

                 

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 7214369 EIC 24ZSS7214369000W (Zákopčie , Zákopčie)


z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

 

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

 

Dispečing prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

 

V prípade ďaľších dotazov kontaktujte Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Vznik obce

 355. výročie prvej písomnej zmienky o obci ZÁKOPČIE (1662 - 2017)


erb_za vlajka_Zakopcie

Počiatky trvalého osídlenia chotára terajšej obce kladieme do prvých desaťročí 17. stor., kedy si začali do tej doby voľne kočujúci valasi prebudovávať dočasné koliby, v ktorých sa zdržiavali len časť roka, na trvalé sídla. Prvý písomný záznam o obci sa objavuje pod názvom Zakopcsany v urbári (písomnosti obsahujúcej súpis pozemkového majetku a povinnosti poddaných) feudálneho panstva Strečno z roku 1662. Podľa urbára panstva Budatín z roku 1690 obec založil v roku 1661 palatín František Vešeléni, ktorý "dal kopce porobiť, zaujavše panom budatínskym poddaných od zámku Budatína a privlastnil k svému panství strečenskému od Liskového, Istebného až dolú po Hloužného Mathuša k Dunajovu, hore Rakovkú až na vrch Ochodnice, také vrchom k Blaškovej na Petranky, na vrch Ricku až na Stolečné Slezákové, odtud Dluhú až po Kysucu k Podvysokej. Za timi kopci učinil dedinu ze salaší neslušských vnove, která se menuje Zákopčie." Vznik obce bol aktom, ktorým sa spojilo do jedného administratívneho celku už v tej dobe existujúce samostatné drobné osídlenie voľne rozptýlené v chotári vymedzenom novej obci. Valasi sa v priestore neskoršej obce objavili už v prvých desaťročiach 16. storočia.

Ďalšie informácie...
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL, KURZY MATEMATIKY A PRÍPRAVA ZO PSYCHOTESTOV NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

     Dňa  22. novembra  2017 sa uskutoční na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši deň otvorených dverí. Organizátorom je rektorát Akadémie.  Začiatok 09.30 h. - aula AOS,  predpokladané ukončenie 13.00 h.     Program:  1) Otvorenie a predstavenie Akadémie ozbrojených síl generála M.R.Štefánika.  2) Podmienky prijatia na štúdium.  3) Ukážka vojenského výcviku.  4) Predstavenie študijných programov.  5) Ukážka priestorov Akadémie.  Individuálne aj skupinové prihlášky treba zaslať do 17. novembra 2017 na e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ďalšie informácie...
 

Šachový Holeštiakov memoriál 2017

                  Kysucká šachová škola, VZLET Čadca

 

                             Vás pozývajú na 2. ročník 

 

                    ŠACHOVÝ HOLEŠTIAKOV MEMORIÁL

                       žijeme ŠACHOM aj cez Vianoce


Kedy: piatok 29.12.2017

Kde: ZŠ Zákopčie, U Fľašíka 957, Zákopčie, okr. Čadca, Slovensko

 

prezentácia 9:00 - 9:45 hod.

slávnostné otvorenie výstav a turnaja 9:55 hod.

1. kolo začína 10:00 hod.

občerstvenie cca 12:45 hod.

predpokladané vyhodnotenie 15:30 hod.

 

Štartovné: zadarmo

 

Prihlášky: do 21.12.2017, Mgr. Pavol Sedláček, tel.: 0915 802 570, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Pozvánka - TU

 

Výstavba novej knižnice a informačného strediska

V našej obci sa začalo so stavebnými prácami na budove obecnej knižnice a informačného strediska, ktorá bude stáť na mieste, kde stál Flašíkov dom, ktorý v minulosti slúžil aj ako administratívna budova Jednotného roľníckeho družstva. Pozemok s nehnuteľnosťou daroval obci Fedor Flašík, ktorý bol vlastníkom.
Knižnica, turisticko - kultúrne a informačné stredisko bude poskytovať svoje služby širokému spektru návštevníkov a organizovať kultúrno – vzdelávacie podujatia, ponúkať predaj suvenírov, pohľadníc, máp, poskytovať propagačné materiály. V knižnici bude možnosť používať počítač a internet pre verejnosť. Nebude chýbať priestor na čítanie kníh a časopisov pre všetkých záujemcov a detský kútik, ktorý bude slúžiť deťom na kreslenie, spoločenské hry a kreatívnu tvorbu.
Termín ukončenia výstavby je naplánovaný do 30.9.2018.
 

Oznam pre nájomníkov hrobového miesta

Tí nájomníci, ktorým končí platnosť nájomného za hrobové miesta 31.12.2017, si prídu na Obecný úrad v Zákopčí (p. Kolosová) pre dodatok k Nájomnej zmluve o ponechaní hrobového miesta a zaplatiť nájomné na ďalších 10 rokov od 1.1.2018.

 

Povinnosti nájomcu:

Nájomca je povinný každú stavebnú úpravu hrobového miesta /napr. obruba, pomník, hrobka/ pred jej začatím oznámiť a realizovať len s písomným súhlasom správcu pohrebiska (OVPS Zákopčie). Na stránke obce si môžete stiahnúť "Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta", ktorú doručíte správcovi pohrebiska a ten Vám dá súhlas na úpravu.

 

Poučenie:

Po skončení úprav je nájomca hrobu povinný na svoje náklady terén upraviť a očistiť. Akékoľvek znečistenie alebo poškodenie cintorínskeho majetku, alebo iných hrobov ide na ťarchu nájomcu hrobového miesta. Stavebný odpad, ktorý vznikne v súvislosti s výkonom úprav hrobového miesta je povinný nájomca bezodkladne vyviesť z areálu cintorína na vlastné náklady. Je vyslovene zakázané likvidovať stavebný odpad odpratávaním do kontajnerov nachádzajúcich sa v areáli cintorína.

 


Stránka 1 z 10

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!