Bezplatné právne poradenstvo pre občanov

Obec Zákopčie oznamuje obyvateľom možnosť využiť bezplatné právne poradenstvo v rozsahu základnej právnej rady v rôznych oblastiach práva (napr. vlastnícke spory, susedské spory, dedičské právo, rodinné právo, pracovnoprávne vzťahy, katastrálne konanie).

 

Dňa 13.9.2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zákopčí (v zasadačke) bude JUDr. Peter Strapáč, PhD. vykonávať pre občanov Zákopčia bezplatné právne poradenstvo.

 

Takže ak potrebujete právne poradiť, využite túto službu. Je dostupná bezplatne pre každého obyvateľa našej obce.

 

Vznik obce

 355. výročie prvej písomnej zmienky o obci ZÁKOPČIE (1662 - 2017)


erb_za vlajka_Zakopcie

Počiatky trvalého osídlenia chotára terajšej obce kladieme do prvých desaťročí 17. stor., kedy si začali do tej doby voľne kočujúci valasi prebudovávať dočasné koliby, v ktorých sa zdržiavali len časť roka, na trvalé sídla. Prvý písomný záznam o obci sa objavuje pod názvom Zakopcsany v urbári (písomnosti obsahujúcej súpis pozemkového majetku a povinnosti poddaných) feudálneho panstva Strečno z roku 1662. Podľa urbára panstva Budatín z roku 1690 obec založil v roku 1661 palatín František Vešeléni, ktorý "dal kopce porobiť, zaujavše panom budatínskym poddaných od zámku Budatína a privlastnil k svému panství strečenskému od Liskového, Istebného až dolú po Hloužného Mathuša k Dunajovu, hore Rakovkú až na vrch Ochodnice, také vrchom k Blaškovej na Petranky, na vrch Ricku až na Stolečné Slezákové, odtud Dluhú až po Kysucu k Podvysokej. Za timi kopci učinil dedinu ze salaší neslušských vnove, která se menuje Zákopčie." Vznik obce bol aktom, ktorým sa spojilo do jedného administratívneho celku už v tej dobe existujúce samostatné drobné osídlenie voľne rozptýlené v chotári vymedzenom novej obci. Valasi sa v priestore neskoršej obce objavili už v prvých desaťročiach 16. storočia.

Ďalšie informácie...
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zateplenie OÚ Zákopčie

                                                               Obec ZákopčieV Zákopčí dňa: 17.8.2017

 

 

                                                                     VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác:

Obecný úrad Zákopčie – Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov“

 

 

  1. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :

Názov organizácie : Obec Zákopčie

Sídlo organizácie : Stred 824, 023 11 Zákopčie

IČO: 00314358

DIČ: 2020553337

Bankové spojenie: Prima banka

Číslo účtu : 5601025003/5600

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :

Meno a priezvisko: Ing. František Hažík

Č. tel.: 0911270159

e- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.         2. Druh zákazky:

             Zákazka zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

             a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez využitia elektronického trhoviska

             (ďalej len zákon o VO). Predpokladaná hodnota zákazky je 51 304,89 Eur bez DPH.


         3. Názov zákazky:

   „Obecný úrad Zákopčie – Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov“


4. Miesto realizácie:

   Obecný úrad v Zákopčí, Stred 824, 023 11 Zákopčie, okres Čadca


5. Čas trvania zmluvy (zákazky):

 

    Predpokladaný začiatok: september 2017, najneskorší termín ukončenia: október 2017
Ďalšie informácie...
 

Oznam pre nájomníkov hrobového miesta

Tí nájomníci, ktorým končí platnosť nájomného za hrobové miesta 31.12.2017, si prídu na Obecný úrad v Zákopčí (p. Kolosová) pre dodatok k Nájomnej zmluve o ponechaní hrobového miesta a zaplatiť nájomné na ďalších 10 rokov od 1.1.2018.

 

Povinnosti nájomcu:

Nájomca je povinný každú stavebnú úpravu hrobového miesta /napr. obruba, pomník, hrobka/ pred jej začatím oznámiť a realizovať len s písomným súhlasom správcu pohrebiska (OVPS Zákopčie). Na stránke obce si môžete stiahnúť "Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta", ktorú doručíte správcovi pohrebiska a ten Vám dá súhlas na úpravu.

 

Poučenie:

Po skončení úprav je nájomca hrobu povinný na svoje náklady terén upraviť a očistiť. Akékoľvek znečistenie alebo poškodenie cintorínskeho majetku, alebo iných hrobov ide na ťarchu nájomcu hrobového miesta. Stavebný odpad, ktorý vznikne v súvislosti s výkonom úprav hrobového miesta je povinný nájomca bezodkladne vyviesť z areálu cintorína na vlastné náklady. Je vyslovene zakázané likvidovať stavebný odpad odpratávaním do kontajnerov nachádzajúcich sa v areáli cintorína.

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ

 

                                       Obec Zákopčie                                    

 

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

                                     v y h l a s u j e

 

               výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 

                         Materskej školy, Zákopčie 888                      

 

 

 

  • Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch)

  • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy ( pre materské školy) podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.,

  • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z..
Ďalšie informácie...
 

Oznam pre čitateľov

Od januára sa vyberá poplatok za kalendárny rok 2017.

Deti do 15 rokov 0,70 eur, deti od 15 rokov a dospelí 1,40 eur, dôchodcovia 0,70 eur.

Žiadame všetkých čitateľov, ktorí dlhodobo nevracajú knihy, aby tak urobili čo najskôr.

 


Stránka 1 z 10

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!