Oznámenie o zámere obce Zákopčie prenajať svoj majetok

Obec Zákopčie
_______________________________________________________________

 

                                                  O Z N Á M E N I E

 

                       o zámere obce Zákopčie prenajať svoj majetok
                        z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa
                   ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
                 o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov


Starosta obce Zákopčie na základe  uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Zákopčie č.9/2017/B zo dňa 10.3.2017 v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

                 týmto oznamuje zámer obce Zákopčie prenajať

 

majetok obce Zákopčie časť nehnuteľnostibudovy č. 838 postavenej na parcele č. 472/2 nachádzajúcej sa v obci Zákopčie, katastrálne územie Zákopčie, zapísaná na LV. č. 1122.

 

Popis nehnuteľností: Budova č. 838 sa nachádza v časti Stred vedľa hlavnej cesty s parkoviskom. Zámer obce je prenajať časť budovy a to 2. a 3. nadzemného podlažia so stavebným usporiadaním vnútorných priestorov a zariadením umožňujúcim vykonávať pohostinské služby. Obec má zámer prenajať priestory firme MAIT, s.r.o. Bratislava z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. Osobitný zreteľ sa odôvodňuje tým, že firma MAIT, s.r.o. Bratislava investovala finančné prostriedky do vnútorného vybavenia časti budovy.

 

Zámer prenajať majetok obce sa ďalej zverejňuje na
a./ úradnej tabuli obce Zákopčie dňa 23.5.2017
b./ internetovej stránke www.zakopcie.sk dňa 23.5.2017

 

V Zákopčí dňa 23.5.2017

 

                                                           
                                                                               Ing. František Hažík
                                                                                    starosta obce

 

 

 

Vznik obce

 355. výročie prvej písomnej zmienky o obci ZÁKOPČIE (1662 - 2017)


erb_za vlajka_Zakopcie

Počiatky trvalého osídlenia chotára terajšej obce kladieme do prvých desaťročí 17. stor., kedy si začali do tej doby voľne kočujúci valasi prebudovávať dočasné koliby, v ktorých sa zdržiavali len časť roka, na trvalé sídla. Prvý písomný záznam o obci sa objavuje pod názvom Zakopcsany v urbári (písomnosti obsahujúcej súpis pozemkového majetku a povinnosti poddaných) feudálneho panstva Strečno z roku 1662. Podľa urbára panstva Budatín z roku 1690 obec založil v roku 1661 palatín František Vešeléni, ktorý "dal kopce porobiť, zaujavše panom budatínskym poddaných od zámku Budatína a privlastnil k svému panství strečenskému od Liskového, Istebného až dolú po Hloužného Mathuša k Dunajovu, hore Rakovkú až na vrch Ochodnice, také vrchom k Blaškovej na Petranky, na vrch Ricku až na Stolečné Slezákové, odtud Dluhú až po Kysucu k Podvysokej. Za timi kopci učinil dedinu ze salaší neslušských vnove, která se menuje Zákopčie." Vznik obce bol aktom, ktorým sa spojilo do jedného administratívneho celku už v tej dobe existujúce samostatné drobné osídlenie voľne rozptýlené v chotári vymedzenom novej obci. Valasi sa v priestore neskoršej obce objavili už v prvých desaťročiach 16. storočia.

Ďalšie informácie...
 

Zápis detí do Materskej školy v Zákopčí

Zápis detí pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v MŠ Zákopčie od 15. mája do 26. mája 2017, v čase od 10:30 do 12:00 hod.

 

Miesto podávania žiadostí: MŠ Zákopčie č. 888, 023 11 Zákopčie

 

Pre nasledujúci školský rok 2017/2018 sa do materskej školy prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Prijímame deti vo veku od troch rokov do šiestich rokov.

 

K zápisu je potrebné priniesť:
- vyplnenú žiadosť na prijatie do MŠ potvrdenú lekárom /záujemca si môže žiadosť spolu s lekárskym potvrdením stiahnuť na www.zakopcie.eu, alebo vyzdvihnúť v budove MŠ/,
- žiadosť predloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke MŠ spolu so svojim OP, kópiou preukazu poistenca, rodným listom dieťaťa,
- dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške pripojí vyjadrenie príslušného odborného lekára

 

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. U prijatých detí predpokladáme osvojené hygienické návyky.

 

Žiadosť o prijatie do materskej školy: TU

 

Informácia o prejazdnosti cesty pod Strečnom

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno na nasledujúce obdobie počas II. etapy realizácie sanačných prác na skalnom brale.

 

1. Od 3. 5. 2017 bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne: Obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km /hod - s termínom do odvolania.

 

2. Predpoklad na mesiac jún 2017.
Kombinácia úplnej uzávierky počas víkendov a obojsmernej dopravy v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km/hod. počas týždňa.

 

Výzva pre účastníkov cestnej dopravy:
Vyššie uvedené obmedzenia v doprave na predmetnom úseku cesty budú mať vplyv na vytváranie kolón. V tejto súvislosti odporúčame využívať aj iné trasy na realizovanie nákladnej a osobnej dopravy. Pri prejazde týmto úsekom cesty rešpektovať obmedzenie rýchlosti na 30km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov, za účelom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.

 

 

                                                          Mgr. Michal Lavrík v.r.
                                                                    prednosta

 

DÔLEŽITÉ - Oznámenie zámeru zaradenia Zákopčianskych lúk do národného zoznamu území európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia SR sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Vám oznamuje zámer zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0836 Zákopčianske lúky do národného zoznamu území európskeho významu. Zároveň pozývajú vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou v súlade s §27 odst. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na prerokovanie, ktoré sa uskutoční v dvoch termínoch: dňa 3.5.2017 na Mestskom úrade Čadca na adrese Námestie slobody 30, 022 01 Čadca so začiatkom o 11:30 hod. a dňa 4.5.2017 v kultúrnom dome v Nesluši na adrese Nesluša č. 934, 023 41 Nesluša o 12:00 hod. Rokovania by sa mali prednostne zúčastniť vlastníci, správcovia a nájomcovia dotknutých pozemkov, účasť ostatných zainteresovaných subjektov však nie je vylúčená.

 

Oznámenie - TU

Pozvánka - TU

Zoznam parciel reg. C - TU

Zoznam parciel reg. E - TU

Mapa územia

 

Zmena v platení poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad

Od 1.1.2017 sa mení poplatok za miestny komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Zákopčie.

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zákopčie č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zákopčie nájdete -TU

 


Stránka 1 z 9

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!