Správa CHKO Kysuce

Štátna správa prírody Slovenskej republiky – Správa CHKO Kysuce navrhuje územie SKUEV0836 Zákopčianske lúky do národného zoznamu území európskeho významu.


Informácie o základných údajoch o navrhovanom území:


1. Vymedzenia územia:
 -  názov navrhovaného územia Zákopčianske lúky
 -  navrhovaná výmera územia 145,298 ha, z toho v Zákopčí 96,1242 ha


2. Podrobnosti o ochrane:
-  odôvodnenie návrhu ochrany (biotopy, druhy európskeho významu):
Územie zahřňa hodnotné ukážky zachovalých biotopov pasienkov s psicou tuhou a podhorských kosných lúk a mezofilných pasienkov. Hodnotný je prioritný biotop európskeho     významu psicové porasty na viacerých miestach v hrebeňových a podhrebeňových polohách, miestami s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín (vstavačovec bazový Dactylorhiza sambucina, horček žltavý karpatský Gentianella lutescens ssp. Carpatica)


- súčasný stupeň ochrany:
Územie sa nachádza v 1. stupni ochrany.
- návrh stupňa ochrany:
Pre územie sa navrhuje 2. stupeň ochrany.


Obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia navrhovaného územia do národného zoznamu


(vymedzenie činností, výkon ktorých je podľa zákona v 2. stupni ochrany zakázaný):


- vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou,
snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom alebo saňami, na
pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej
komunikácie, parkoviska
- vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo
cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.
(vymedzenie činností, na výkon ktorých je podľa zákona v 2. stupni ochrany potrebný
súhlas orgánu ochrany prírody).
- umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného
územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady,
- likvidáciu trvalých trávnych porastov s výnimkou činností povoľovaných podľa
osobitných predpisov,
- pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných
ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda
nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného
zariadenia na ich ochranu,
- oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej
škôlky,
- umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za
hranicami zastavaného územia obce,
- aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok,
priemyselných hnojív pri lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej
ako 2 ha,
- budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy,
cyklotrasy alebo mototrasy,
- vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými
zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov,
vykonanie prípravy a výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany,
Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného
systému za hranicami zastavaného územia obce,
- organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj
iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného
územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených,
- umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako aj predajný stánok,
prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov,
scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce,
- použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj,
laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb.


Mapa navrhovaného územia - TU


Mapa územia (parcely) - TU

 

Tlačivo pre vyjadrenie vlastníkov k zaradeniu navrhovaného územia - TU

 

Vyjadrenia môžete posielať aj elektronicky na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


 

 

 

Posledná úprava Pondelok, 21 November 2016 09:42  

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!