Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska

Od 10.3.2015 platí nový Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska. TU
 

Nezodpovednosť pri separácii domového odpadu

Na odpad prestávame myslieť po tom, čo ho vytriedime a odhodíme. Tým sa však druhý život PET fliaš, papiera, či skla len začína. Všetky odpady, ktoré sú v jednotlivých kontajneroch, je potrebné najprv dotriediť. Na triediacej linke sa odpad triedi na jednotlivé druhy podľa ich ďalšieho využitia a zároveň sa odstraňujú nežiadúce prímesi, nečistoty a odpad, ktorý tam nepatrí. Dôležité pri tom je, aby sa jednotlivé druhy separovaného odpadu nepomiešali, lebo tým sa znehodnotí celý jeho obsah. Recyklácia teda začína triedením odpadu doma, v práci, v škole. Ekonomický prínos triedeného zberu a recyklácie je v úspore primárnych surovín, energie, finančných nákladov na ne, úspora miest na skládkach odpadov, zníženie zaťaženia životného prostredia a zdravia ľudí pri ťažbe primárnych surovín a pri zneškodňovaní odpadov.
Ďalšie informácie...
 

Oznam pre občanov napojených na verejnú kanalizáciu

Žiadame občanov obce Zákopčie napojených na verejnú splaškovú kanalizáciu, aby neodvádzali dažďovú, povrchovú a podzemnú vodu z odvodňovaných nehnuteľností do splaškovej kanalizácie prevádzkovanej firmou Sevak. Firma Sevak a.s. Žilina plánuje vykonávať kontrolu jednotlivých kanalizačných prípojok, pričom v prípade zistenia nepovoleného vpúšťania vôd do kanalizácie bude voči majiteľom nehnuteľností vyvodená zodpovednosť.
 

OZNAM - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí

Od 1.2.2014 vchádza do platnosti novela zákona č.600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon upravuje viacero zmien, pričom ustanovuje aj novú povinnosť oprávnenej osoby.
Zmenou zákona § 14, ods. 2 : Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) a e) je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku; to neplatí, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Zmena sa týka nezaopatrených detí , ktoré sú narodené od 1.2.2011,

to znamená detí, ktoré dovŕšia tri roky veku po 1.2.2014.

V prílohe listu je tlačivo potvrdenia, ktoré oprávnená osoba vyplní podľa pretlače, nie je nutné tlačivo potvrdzovať poskytovateľom starostlivosti /materská škola, fyzická osoba na základe živnosti/.
Oznámenie je potrebné doručiť do 8 dní od dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , odbor sociálnych vecí , A.Hlinku 8, 022 01 Čadca.

TLAČIVO POTVRDENIA

 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamujú

OZNÁMENIE o zmene výšky smerných čísel spotreby vody.

Oznamujeme Vám, že od 1.1.2014 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 209/2013 Z.z., ktorou sa upravuje (znižuje) výška smerných čísel spotreby vody (SČSV) tzv. paušálov.

Podrobnejšie informácie Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Čadci t.č.: 041/4333206, - 07, 0918 345 667, 0907 875 528.
 

Zber a spracovanie starých vozidiel

Spoločnosť ŽOS - EKO s.r.o. Vrútky najväčší a najspoľahlivejší spracovateľ starých vozidiel na Strednom Slovensku Vám oznamuje, že Vám ponúka bezplatnú službu týkajúcu sa odberu a ekologického spracovania autovraku.
Pričom majiteľ autovraku dostane na mieste doklad o prevzatí autovraku na odhlásenie z evidencie na dopravnom inšpektoráte. Spoločnosť ŽOS – EKO si ho príde prevziať až k Vám do dvora. Táto spoločnosť zbiera a spracováva staré vozidlá všetkých značiek. Staré vozidlá môžu byť poškodené, havarované alebo nepojazdné.
Kontaktujte sa na Obecnom úrade v Zákopčí u pani Danici Kolosovej, t.č.: 041 43 44 139, kde Vám dajú bližšie informácie.
 


Stránka 7 z 12

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!