Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie

Odberné plynové zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky).
• Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., zodpovedá za prevádzku a údržbu plynárenských zariadení po hlavný uzáver zemného plynu (HUP), ktorý sa spravidla nachádza na hranici pozemku. Od HUP zodpovedá za OPZ vlastník nehnuteľnosti,    správca bytového domu, prípadne spoločenstvo vlastníkov.

• Plynomer, ktorý je umiestnený za HUP je vlastníctvom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

• Koncový odberateľ plynu je povinný udržiavať svoje OPZ v zodpovedajúcom technickom stave.

Ďalšie informácie...
 

Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu

Čo je neoprávnený odber?
Ide o odber plynu:
• bez uzavretej zmluvy o dodávke plynu, alebo v rozpore s touto zmluvou,
• bez plynomeru, alebo s plynomerom, ktorý v dôsledku zásahu odberateľa plynu buď vôbec nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,
• meraný plynomerom, ktorý nebol namontovaný prevádzkovateľom distribučnej siete alebo na ktorom boli porušené overovacie, alebo montážne značky,
• ak odberateľ nedodrží svoje platobné podmienky určené zmluvou o dodávke plynu,
• keď odberateľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k plynomeru.
Prečo sa neoprávnený odber nevyplatí?
• Neodborná manipulácia s plynomerom alebo plynovým zariadením môže viesť k ohrozeniu zdravia, života či majetku!
• Neoprávnený odber môže byť kvalifikovaný aj ako trestný čin, za ktorý môže byť uložený aj trest odňatia slobody.
• Neoprávnené odbery plynu odhaľuje profesionálne vyškolený tím pracovníkov a odberateľ musí následne uhradiť aj náklady spojené s odhalením tohto neoprávneného odberu.
• Neoprávnený odber je drahá záležitosť (až niekoľko tisíc eur).
• Kvôli neoprávnenému odberu vám môže byť prerušená dodávka plynu.
• Zodpovednosť za škodu spôsobenú neoprávneným odberom plynu nesie odberateľ prípadne vlastník nehnuteľnosti, v ktorej k neoprávnenému odberu plynu dochádzalo. Skutočnosť, že plynomer je v niektorých prípadoch umiestnený na  miestach, ktoré môžu byť prístupné aj inej osobe ako odberateľovi, odberateľa zodpovednosti za škodu nezbavuje.
Ďalšie informácie...
 

Expozícia "Ako žili naši predkovia"

Obec Zákopčie pri príležitosti 355. výročia založenia obce (1661 - 2016) otvorila stálu expozíciu ľudovej kultúry "Ako žili naši predkovia".

V expozícii sú umiestnené predmety, ktoré v minulosti slúžili občanom obce.

Nachádza sa v budove Obecnej knižnice v Zákopčí.

Otváracie hodiny:
pondelok od 8:30 - 16:30 hod.,
streda, piatok od 7:30 - 15:30 hod.

 

Turistický pochod k rozhľadni Zákopčie

 

V sobotu 28.5.2016 mali deti možnosť využiť svoj voľný čas v prírode. Obec Zákopčie pripravila turistický pochod k rozhľadni Zákopčie s poznávaním okolitej prírody. Počas pochodu deti pozorovali rastliny, stromy, zvieratá, odpovedali na otázky. Po úspešnom zdolaní cieľa získali pamätný list, medailu, sladkosti. Potom sa posilnili špekačkami, ktoré si opiekli na ohni.
Ďalšie informácie...
 

Príručky Okresného úradu v Čadci

Prinášame vám praktické príručky, ktoré nám poskytol Okresný úrad v Čadci, odbor krízového riadenia.

 

Príprava na civulnú ochranu - TU

Ochrana pred povodňami - TU

Kontakt na odbor krízového riadenia Okresného úradu Čadca - TU

Čo robiť počas horúčav - TU

Ebola - TU

Skladačka Civilnej ochrany - TU

Skladačka HaZZ - TU

Skladačka ZZS - TU

Skladačka PZ SR - TU

Skladačka Mestská polícia - TU

 

 

   


Stránka 8 z 12

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!