Odpredaj nepotrebného materiálu

1. Obec Zákopčie ponúka odpredaj starých použitých tehál z bývalej materskej školy. Tehly sú v sklade bývalej MŠ.

Cena dohodou.

2. Organizácia verejnoprospešný služieb Zákopčie odpredáva nepotrebný materiál – čerpadlá 2 ks (výtlak 110 m)

Cena dohodou.

kontakt: 0902 370 210

Ďalšie informácie...
 

Oznam - hrobové miesta

Hrobové miesta
Viacerí občania si ešte neboli zaevidovať hrobové miesta. Do konca roka 2008 bolo potrebné na OVPS Zákopčie uzatvoriť zmluvu na dobu neurčitú s tým, že poplatok sa zaplatí na 10 rokov. V prípade, že ste si v uvedenom termíne neuzatvorili zmluvy a nezaplatili ste stanovený poplatok, bude plynúť 3-ročná výpovedná lehota odo dňa, odkedy nebolo nájomné za hrobové miesto zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o 3-ročné uloženie. Ak sa nikto neprihlási po uplynutí tejto lehoty, bude hrobové miesto zrušené.


Výška poplatkov: jednohrob – 15,00 eur, dvojhrob – 25,00 eur, trojhrob - 30,00 eur, detské hroby do 10 rokov – bez poplatku, urnový hrob - 8,00 eur, hrobka - 100,00 eur 


Pohreb
V prípade pohrebu je občan povinný nahlásiť to na obecnom úrade – matrike a taktiež u prevádzkovateľa pohrebiska - OVPS Zákopčie u pani Kolosovej, kôli evidencii hrobového miesta.


Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

Ďalšie informácie...
 

OZNAM pre pacientov

Obec v spolupráci s lekárňou JUKA Raková ponúka pre pacientov zdravotného strediska Zákopčie novú službu a to:
Bezplatný rozvoz liekov, zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych pomôcok /plienky,../ a voľnopredajného sortimentu lekárne. Uvedený sortiment Vám bude dodaný v poobedňajších hodinách priamo do domu. Stačí ak necháte recepty, poukazy a požiadavku na dokúpenie voľnopredajných liekov v ambulancii u zdravotnej sestry.
Bližšie informácie u zdravotnej sestry obvodného zdravotného strediska Zákopčie.

 

Info: 43 41 156 alebo 0905 107 319

 

Povoľovanie drobných stavieb

S účinnosťou od 1. januára 2003 je stavebným úradom v katastrálnom území Zákopčie, Obec Zákopčie a pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia, alebo na základe ohlásenia stavebného úradu.
Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a stavebných úpravách.
Ďalšie informácie...
 

Stredoslovenská energetika informuje

Vážení občania,

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), UPOZORŇUJE na podomových predajcov, ktorí používajú neférové praktiky!
Niektorí podomoví predajcovia sa vydávajú za zástupcov SSE, tvrdia, že sú z energetiky, že treba podpísať novú zmluvu na dodávku elektriny, a že po podpise zmluvy sa nič nezmení, len faktúry budú chodiť z iného mesta. Takýmto tvrdeniam neverte, sú nepravdivé!

Ďalšie informácie...
   


Stránka 9 z 12

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!